top of page
Walk_blanc.png

tools & bronnen

flèche1_mauve.png

Instrumenten en informatie om beter te voet op pad te kunnen in Brussel

Op deze pagina verzamelt walk een overzicht van interessante tools en informatie die je helpen om beter je weg te vinden in Brussel. Van kaarten tot participatieve methodieken, van uitgestippelde wandelingen tot technische vademecums over voetgangersvoorzieningen.

 

Zelf nog iets toe te voegen? Geef ons gerust een seintje! 

fixmystreet-site.png

Fix My Street

Meld problemen in de publieke ruimte in Brussel en draag zo bij aan een betere stad.

Je geeft het adres van het probleem door, zodat mankementen aan voetpaden, verstopte rioolputjes, beschadigd stadsmeubilair, zwerfvuil, hinderend groen- of ander afval, kapotte verlichting... aangepakt kunnen worden. Door dat te doen, draag je bij aan de verbetering van voetgangerstrajecten en meer algemeen aan een aangenamere stad.

conseillersmobilite.jpg

Lijst met mobiliteitsadviseurs

De mobiliteitsadviseurs zijn de mobiliteitsspecialisten binnen hun instelling (administratie, gemeente, bedrijf, vereniging, kabinet) en zij hebben de volgende doelstellingen: een brug tussen de vele betrokkenen bij de problematiek van verplaatsingen, het opvolgen van mobiliteitsprojecten vanaf het concept tot aan de uitvoering op het terrein, het identificeren van slecht functionerende mobiliteitssituaties en het voorstellen van oplossingen, helder communiceren naar het brede publiek. Om te weten wie de mobiliteitsadviseur in jouw buurt is, klik op onderstaande knop:

Au-dela-du-pentagone-le-centre-ville-met

"De Vijfhoek voorbij"
voetgangers centraal in de publieke ruimte: het voorbeeld van de voetgangerszone in Brussel 

Het Brussels Centre Observatory (BCO) heeft gedurende 4 jaar een uitwisselingsplatform op poten gezet, waar alle kennis over het metropolitane centrum van Brussel wordt gedeeld tussen een veelheid aan actoren en disciplines. De komst van de voetgangerszone was synoniem voor uitkomende dromen, maar even goed voor controverse en tegenstellingen. De verandering  van het paradigma op vlak van mobiliteit en urbanisme bracht verschillende uitdagingen aan het licht, gekoppeld aan diverse dynamieken, praktijken en toekomstbeelden. Deze publicatie presenteert het werk van deze 4 jaar en stelt methodes voor om het overheidsbeleid te ontkokeren. 

Is de piétonnier er voor de voetgangers of is het een gedeelde ruimte? Is de piétonnier gekoloniseerd door winkels? Is dit de optimale ruimte om sociaal banden te creëren? Is de plek “gedisneyficeerd” of is het publieke ruimte die beantwoordt aan de behoeftes van de inwoners?

 

De discussie werd gevoerd bij een ronde tafel van het BCO : https://vimeo.com/498378846

cahier GO10.png

Vademecum voor een voetgangersvriendelijke stad

Deze handleiding biedt een technische ondersteuning aan alle actoren die betrokken zijn bij de verbetering van de voetgangersinfrastructuur en de bevordering van het wandelen in Brussel met het oog op de ontwikkeling van wijken op voetgangersmaat: verkeersregeling, fijnmazig netwerk, wenslijnen, toegangsweg tot het openbaar vervoer, schoolstraten, straten en pleinen voor voetgangers...

STAPAS1 - BRUSSEL HAREN - CAROLINE JADOT

 Haren voit son réseau de voies lentes revalorisé 

Artgineering en Trage Wegen maakten - in opdracht van de stad Brussel - een vademecum voor de praktische herwaardering van de trage wegen in Haren. Daarbij wordt telkens rekening gehouden met hun schaal, die varieert van regionaal tot lokaal en bovenlokaal.  

De eerste ingrepen en de bewegwijzering van de trage wegen zijn al uitgevoerd. Zo wordt de Atlas der Buurtwegen van Haren bijgewerkt en gedigitaliseerd, worden paden beter zichtbaar gemaakt door ze te benoemen en straatnaambordjes aan te brengen. 

Het doel is het netwerk van trage wegen in stand te houden en te verfijnen om actieve mobiliteit te bevorderen en tegelijk het landelijke karakter van dit deel van Brussel te bewaren. 

Het voetgangersnetwerk is onderling met elkaar verbonden en omvat kortere wegen tussen de verschillende centra van de wijk (stations, winkels en voorzieningen), maar biedt ook plaatsen om te flaneren en te ontdekken. 

databankpubliekeruimte.jpg

Databank van goede voorbeelden voor voetgangersvriendelijke publieke ruimte

Met zijn bibliotheek en databank wil het Infopunt Publieke Ruimte goede praktijken en voorbeelden verspreiden van publieke ruimte op een menselijke schaal. Plekken die uitnodigen om te stappen, ontmoetingen bevorderen en een hefboom zijn voor sociale, economische en ecologische ontwikkeling. Infopunt Publieke Ruimte pleit voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte die verder gaat dan de (her)inrichting van een straat of een plein met een bankje of een boom. Dit vereist een analyse van het gedrag van voetgangers, van hun interacties met de fysieke omgeving en van de verschillende manieren waarop voetgangers de openbare ruimte gebruiken. 

De databank, die gratis online kan worden geraadpleegd, is bedoeld voor beleidsmakers, planologen, professionals en iedereen die de voetganger centraal wil stellen bij de inrichting van de openbare ruimte. 

garance.jpg

De verkenningswandeling van Garance, een participatieve
tool voor betere publieke ruimte

Veel voetgangers hebben zich wel eens onveilig gevoeld onderweg. Vrouwen maken zich meer zorgen over dit gevoel.  Garance vzw organiseert (op basis van in Canada uitgevoerd onderzoek) verkennende wandelingen in kleine groepen om hun gewaarwordingen, emoties en indrukken te observeren en zo de mening van vrouwen over de publieke ruimte bloot te leggen.
Wat horen we? Wat ruiken we? Is het aangenaam om hier te wandelen? Zou het (on)plezierig zijn om hier op iemand te wachten? Hoe ver kan ik zien? Waar voel ik me goed bij?
Het doel: de voorzieningen (of het gebrek aan voorzieningen) herkennen die zorgen voor onaangename gewaarwordingen en vrouwen er soms toe brengen bepaalde plaatsen te vermijden of hun verplaatsingen aan te passen. De verschillende bevindingen worden in het verslag opgenomen. Deze methode leidt tot voorstellen, ideeën en aanbevelingen.

walk21charter.jpg

Het International Charter for Walking

Het International Charter for Walking biedt een gemeenschappelijk beleidskader voor stappen waarbij steden, autoriteiten, organisaties, buurtcomités en individuen zich kunnen aansluiten om de visie en de beginselen te ondersteunen en te activeren. Het charter werd ontwikkeld tijdens de internationale Walk21-conferenties, te beginnen in Portland in 2003. Het Charter werd gelanceerd in Melbourne in 2006. Het is opgesteld door deskundigen uit meer dan 35 landen. Het Charter brengt de behoeften van voetgangers in kaart en biedt een gemeenschappelijk kader aan de hand waarvan overheden hun beleid, activiteiten en samenwerkingsverbanden kunnen richten op het creëren van een cultuur waarin lopen de norm is. Tot dusver is het Charter ondertekend door meer dan 5.000 mensen, waaronder 500 gemeenten. Voeg gerust ook jouw handtekening toe.

gr-topoguidebxl.png

GR-paden in Brussel:
een topo-guide en markeringen 

Wil je gaan wandelen in Brussel? En verkies je een lus die je terugbrengt naar je vertrekpunt? Dan is deze gids iets voor jou. Hij biedt je luswandelingen in Brussel en omgeving waarbij de witte en rode GR-markeringen worden gevolgd. De routes nodigen je uit om de Brusselse metropool te voet te leren kennen. Je doorkruist meer dan 70 groene plekken, via paden, sporen, vlonders en soms door een of ander weiland. In het boek vind je 12 routes van 7 tot 26 km, samen goed voor 243,5 km wandelplezier. Naar goede GR-gewoonte zijn de routes gedetailleerd beschreven en voorzien van een duidelijke kaart. Je krijgt er ook culturele en toeristische info bovenop, en tips om je te bevoorraden. De gids is enkel in het Frans beschikbaar. 

mettezvous.jpeg

Actie
“Mettez-vous sur/à notre place”

Kom jij ook wel eens weggebruikers tegen die zich het voetpad, een zebrapad, de ingang van een park of een parkeerplaats voor mensen met een beperking toe-eigenen of blokkeren? Dat is niet alleen vervelend en hinderlijk, maar vooral dat is verboden en gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en mensen met een beperkte mobiliteit.
Je kan deze inbreuken signaleren aan de gemeente, maar vaak zou de politie al ter plaatse moeten zijn om te kunnen reageren. Daarom stelt Tous à Pied een andere oplossing voor: actie! Laat je standpunt blijken door de post-it “Mettez-vous sur/à notre place” op de voorruit te kleven van de auto's die fout geparkeerd zijn. Wil je graag zo'n pakje? Stuur dan een mail naar info@tousapied.be met je adres en het aantal gewenste post-its.

vademecum tragewegen.png

Praktisch receptenboek om trage wegen in Brussel te herwaarderen

25 recepten die de gemeenten kunnen gebruiken om het netwerk van trage wegen te verbeteren. Zeer concrete Brusselse voorbeelden van interventies en maatregels die het weefsel van paden verdichten en sterker maken, op lokaal en bovenlokaal niveau. Het geheel van deze recepten biedt een mooie staalkaart van acties op korte, middellange en lange termijn. Laat je inspireren en inspireer je gemeente.

mobigis.png

MOBIGIS

MOBIGIS is het geografisch informatiesysteem van Brussel Mobiliteit. Het cartografisch partaal laat toe om alle gegevens op kaart te visualiseren, te meten, en zelfs bij te tekenen. 

Je kan verschillende gegevenslagen voor voetgangers aanzetten, zoals de laag met zebrapaden, STAPAS, de Groene Wandeling, be.running.

Je kan het netwerk voor voetgangers visualiseren, opzoeken wie voor welke straat of weg verantwoordelijk is en je kan er ook terug vinden welke categorie jouw straat kreeg:  

  • PLUS: de grote verkeersassen op grootstedelijke schaal, 

  • COMFORT: straten die de netwerken aanvullen en de bediening van de verschillende polen van de hoofdstad verzekeren, 

  • WIJK: straten die een precieze bediening van de wijken en de stedelijke functies verzekeren, waarbij zowel de prestaties van elk netwerk als zijn goede integratie in de openbare ruimte mogelijk worden gemaakt. 

goodplanet-brevetpieton.jpg

Voetgangersbrevet en de gele veter: kinderen leren voetganger worden  

Good Planet laat kinderen op school kennismaken met stappen. In 4 stappen leren de kinderen op een voetgangersoversteekplaats over te steken en zich op een voetpad te bewegen. Ze krijgen een theoretische uitleg, oefeningen binnen de school; daarna doen ze ervaring op op straat en krijgen ze een evaluatie met een brevet.
Elk jaar wordt een oproep gedaan aan de Brusselse scholen: de opleiding voor leerlingen van de lagere scholen is beschikbaar na inschrijving en zonder deelnamekosten. 

Code_de_la_route_(10).jpg

Over de wegcode 

De wegcode is opgesteld naar aanleiding van twee vaststellingen en talrijke raadplegingen:
(1) de meeste ernstige ongevallen waarbij voetgangers, mensen met een beperkte mobiliteit en fietsers zijn betrokken, gebeuren binnen de bebouwde kom.
(2) deze groepen kwamen nauwelijks aan bod in de wegcode, die voornamelijk gericht was op het autoverkeer.

 

Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werden daarom belangrijke wijzigingen aangebracht in de wegcode. Deze wijzigingen, die sinds 2004 van kracht zijn, hebben vooral tot doel een beter evenwicht tussen de verschillende categorieën gebruikers te waarborgen en de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers te vergroten.

Deze wijzigingen zijn het resultaat van talrijke vergaderingen waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers van voetgangers-, fietsers-, gehandicapten- en ouderverenigingen.  

De verkeerswet valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Alle wijzigingen van de verkeersregels worden op dit bestuursniveau aangebracht, met uitzondering van de snelheidsbeperkingen, die zijn geregionaliseerd. Voor elke wijziging wordt het advies van de gewesten gevraagd. Om een advies te kunnen uitbrengen, legt de minister van Mobiliteit het dossier voor aan de gewestregering, die op haar beurt een advies uitbrengt aan de federale regering. 

Op federaal niveau zit de Voetgangersbeweging in de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid om de voetgangers te vertegenwoordigen. De regels van de wegcode die concreet op het terrein worden toegepast, worden beschreven in de code van de beheerder, die volledig geregionaliseerd is. Elke regio kan het aanpassen en in dat geval zal het voor advies worden voorgelegd aan de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC), waarin het platform walk zit.
 

bral-PiekabooKaart-2.png

Piek-a-boo van BRAL  

De luchtkwaliteit in Brussel moet worden verbeterd, dat is een kwestie van volksgezondheid. Daarom heeft BRAL, in samenwerking met Leefmilieu Brussel en de VUB, luchtkwaliteitsmeters geplaatst om de luchtvervuiling in Brussel te meten. Zo werden de pollutiepieken in de kijker gezet. 

Maar voor BRAL ging het over meer dan meten alleen. Met de resultaten mobiliseerde BRAL de Brusselaars en gingen ze het debat aan gaan over de problemen en de oplossingen voor een gezond Brussel. 

BRAL ontwikkelde een digitale Piek-a-boo wandeling over Brusselse vervuilde hotspots. In drie Piek-a-boo filmpjes nemen we je mee, met de Airbeam in de hand, op plekken in Brussel om te tonen hoe de luchtkwaliteit evolueert. Met ExpAIR blijven we zo inzetten op een geïnformeerd maatschappelijk debat rond luchtkwaliteit.

handvest voetgangersvoorzieningen.png

Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit heeft dit handvest opgesteld waarin de verschillende soorten verhardingen voor voetgangersvoorzieningen worden opgesomd. Ook de procedures voor de uitvoering ervan komen aan bod. Het doel: garanderen dat deze voorzieningen toegankelijk en kwaliteitsvol zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Mensen met een beperkte mobiliteit (PMR) zijn niet alleen mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap, maar ook zwangere vrouwen, kinderen, bejaarden, mensen die snel moe worden... Als je om de een of andere reden moeilijkheden ondervindt om je te verplaatsen, kan je als een PMR worden beschouwd. Alle voetgangers profiteren mee van een wegdek dat is aangepast aan de meest kwetsbare gebruikers.

openstreetmap-brussel.png

OpenStreetMap

OpenStreetMap is een kaart van de hele wereld (en dus ook van Brussel) en een uitgelezen alternatief voor GoogleMaps. De kaart wordt gratis gepubliceerd onder een open content licentie. De informatie wordt aangeleverd door vrijwilligers, is bewerkbaar door iedereen en is voortdurend in ontwikkeling. De grote troef van OpenStreetMap: je vindt er veel meer onbekende paden en kleine doorsteken die interessant zijn voor voetgangers. 

promenadeverte.jpg

De Groene Wandeling,
wegwijzers die je doen wandelen 

Laten we een tocht maken door groen Brussel. De Groene Wandeling is een bewegwijzerde wandellus rond Brussel, goed voor zo'n 60km wandelplezier. Je kan de lus opdelen in 7 trajecten van 5 tot 12 km, die je langs de uiteenlopende Brusselse landschappen voeren (stedelijk, landelijk, industrieel, enz.) en je de vele groene plekken in Brussel laten ontdekken. Feilloos bewegwijzerd en te volgen in 2 richtingen, met een variant voor voetgangers en eentje voor fietsers, is de Groene Wandeling een echt juweeltje om in je eigen tempo te ontdekken. Een kaart en een gpx-route zijn ook beschikbaar.

bottom of page